boryszewenergy.com Boryszew Energy

boryszewenergy.com
Title: Boryszew Energy
Keywords: Dostawy gazu, Sprzeda? gazu, Wolny rynek gazu, Tańszy gaz, Tani gaz, Gaz dla przedsi?biorstw, Taryfa gaz, Ceny gazu, Cena gazu
Description: Boryszew Energy MENU BE O SPó?CE OFERTA REFERENCJE PUBLIKACJE KONTAKT Dostarczyli?my ponad milion MWh dla odbiorców przemys?owych. Spó?ka notowana na GPW w Warszawie. 240 milionów PLN kapita?u zak?ado
boryszewenergy.com is ranked 14417484 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,402. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. boryszewenergy.com has 43% seo score.

boryszewenergy.com Information

Website / Domain: boryszewenergy.com
Website IP Address: 91.233.162.212
Domain DNS Server: ns1.eurodns.com,ns2.eurodns.com,ns3.eurodns.com,ns4.eurodns.com

boryszewenergy.com Rank

Alexa Rank: 14417484
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

boryszewenergy.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,402
Daily Revenue: $23
Monthly Revenue $690
Yearly Revenue: $8,402
Daily Unique Visitors 2,118
Monthly Unique Visitors: 63,540
Yearly Unique Visitors: 773,070

boryszewenergy.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 09 Aug 2016 20:16:22 GMT
Server Apache/2.2.16 (Debian)

boryszewenergy.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Dostawy gazu 1 0.11%
Sprzeda? gazu 0 0.00%
Wolny rynek gazu 0 0.00%
Tańszy gaz 1 0.09%
Tani gaz 0 0.00%
Gaz dla przedsi?biorstw 0 0.00%
Taryfa gaz 0 0.00%
Ceny gazu 0 0.00%
Cena gazu 0 0.00%

boryszewenergy.com Traffic Sources Chart

boryszewenergy.com Similar Website

Domain Site Title

boryszewenergy.com Alexa Rank History Chart

boryszewenergy.com aleax

boryszewenergy.com Html To Plain Text

Boryszew Energy MENU BE O SPó?CE OFERTA REFERENCJE PUBLIKACJE KONTAKT Dostarczyli?my ponad milion MWh dla odbiorców przemys?owych. Spó?ka notowana na GPW w Warszawie. 240 milionów PLN kapita?u zak?adowego. Dostarczaj?c tańszy gaz, wzmacniamy konkurencyjno?? polskiego przemys?u. 1 2 3 Boryszew S.A. to spó?ka notowana na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie. Oddzia? Boryszew Energy dostarcza gaz ziemny do najwi?kszych przedsi?biorstw przemys?owych w Polsce. Posiadamy do?wiadczony zespó? - w organizacji dostaw gazu, tworzeniu produktów zgodnych z potrzebami klienta, a tak?e przeprowadzaniu zmiany dostawcy. Miko?aj Budzanowski Dyrektor Zarz?dzaj?cy Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2009 – 2013 wiceminister i Minister Skarbu Państwa. Cz?onek zarz?du Boryszew S.A. ?ukasz Bubacz Dyrektor ds. Finansowych Absolwent UMK w Toruniu - Finanse i Rachunkowo??. Studiowa? we W?oszech i Portugalii. Pracowa? w bankowo?ci, od dwóch lat zwi?zany z GK Boryszew, obecnie Dyrektor ds. Inwestycyjnych Grupy. Zbigniew Dura Dyrektor ds. Zakupów Gazu Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do?wiadczenie zdobywa? w administracji publicznej oraz spó?kach energetycznych. Kornel Koronowski Dyrektor ds. Rozwoju Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowa? tak?e na Sciences Po Paris, SGH i Harvard Business School. Pracowa? w spó?kach wydobywczych oraz kancelariach prawnych. Sebastian Sumera Dyrektor ds. Zarz?dzania Portfelem Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do?wiadczenie zdobywa? w spó?kach energetycznych i domach maklerskich. O SPó?CE Misja i Warto?ci Historia Kariera Misja Boryszew Energy: Dostarczaj?c tańsze paliwo gazowe, wzmacniamy konkurencyjno?? polskich przedsi?biorstw przemys?owych. Warto?ci GK Boryszew: Realizuj?c nasza misj? oraz buduj?c warto?? Grupy Kapita?owej Boryszew kierujemy si? nadrz?dnymi warto?ciami, z których najwa?niejsze to: Zaufanie. W relacjach ze wszystkimi grupami interesariuszy umacniamy nasz? wiarygodno??, zapewniaj?c pracownikom stabilne warunki zatrudnienia, klientom wysokiej jako?ci produkty, akcjonariuszom wzrost warto?ci Grupy, spo?eczno?ciom lokalnym poszanowanie ?rodowiska naturalnego i wsparcie dzia?ań prorozwojowych, a dostawcom partnerskie warunki wspó?pracy. Kompetencje. Wdra?amy innowacyjne rozwi?zania produkcyjne, podnosimy kwalifikacje kadry mened?erskiej i pracowników oraz integrujemy prace badawczo-rozwojowe z procesem wytwórczym. Rozwój. Poszukujemy nowych mo?liwo?ci biznesowych i nowych rynków. Stale wzbogacamy i doskonalimy nasz? ofert? produktow?. Realizujemy polityk? rozszerzania i ró?nicowania segmentów naszej dzia?alno?ci, wykorzystuj?c efekty synergii oraz pozostaj?c w zgodzie z pryncypiami zrównowa?onego rozwoju. W 1911 roku zosta?o za?o?one Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. Po II wojnie ?wiatowej fabryka zosta?a upaństwowiona. W 1991 roku w wyniku prywatyzacji przedsi?biorstwa państwowego Boryszew ERG powsta?a spó?ka Boryszew S.A. o 100% udziale kapita?u prywatnego. Od maja 1996 roku akcje Spó?ki s? notowane na GPW. W 1999 roku Boryszew, oferuj?cy szerok? gam? produktów z bran?y chemicznej (m.in. znany p?yn ch?odnicowy Borygo), pozyska? inwestora strategicznego w postaci Pana Romana Karkosika. Nowy akcjonariusz zapocz?tkowa? dynamiczny rozwój spó?ki. Przej?cia przedsi?biorstw produkcyjnych z bran?y po??czone z ich restrukturyzacj?, fuzje oraz organiczny wzrost sprzeda?y spó?ek Grupy przyczyni?y si? do znacznej poprawy wyników, któr? docenili inwestorzy poprzez wzrost kursu akcji na GPW. W 2005 roku Boryszew SA przej?? kontrol? nad notowan? na GPW spó?k? Impexmetal SA, skupiaj?c? wokó? siebie spó?ki produkcyjne z bran?y metali kolorowych i handlu ?o?yskami. W 2010 roku Boryszew S.A. przej?? kontrol? nad Grup? Maflow, b?d?c? jednym z najwi?kszych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemys?u motoryzacyjnego. Bran?a automotive staje si? kluczowym segmentem dzia?alno?ci. Dzieki zakupowi aktywów Grupy Maflow Boryszew S.A. sta? si? globaln? spó?k?, posiadaj?c? zak?ady produkcyjne na 3 kontynentach. W 2011 Spó?ka kontynuuje realizacj? strategii rozwoju poprzez przej?cia przedsi?biorstw z bran?y automotive. W lipcu br. Spó?ka podpisa?a umowy przej?cia dwóch niemieckich Grup Kapita?owych (AKT/ICOS – Theysohn), dzia?aj?cych w bran?y przetwórstwa tworzyw sztucznych. Grupa kapita?owa stworzona przez Boryszew S.A. w ci?gu kilku lat sta?a si? jedn? z najwi?kszych grup przemys?owych w Polsce o planowanej w 2011 roku sprzeda?y na poziomie 1 miliard euro. O istotno?ci Boryszew S.A. w polskiej gospodarce ?wiadcz? równie? zajmowane wysokie miejsca w rankingach publikowanych przez wiod?ce czasopisma. Rozwój Boryszew Energy kszta?tuje istotne mo?liwo?ci przed ambitnymi i otwartymi lud?mi. Oferujemy prac? w dynamicznym zespole, sta?e wynagrodzenie, premi? za osi?gni?te wyniki i doskona?e mo?liwo?ci rozwoju. Do wspó?pracy zapraszamy zarówno do?wiadczonych profesjonalistów, jak i osoby, które chc? rozpocz?? swoj? karier? w Boryszew Energy. Zainteresowane osoby, prosimy o przes?anie zg?oszeń na adres: rekrutacja@boryszewenergy.pl ENERGY BRIEF zapiszwypisz OFERTA Ankieta Formu?a ceny sta?ej Formu?a ceny zmiennej Rozwój rynku gazu kszta?tuje istotne szanse przed polskimi odbiorcami. Nowe regulacje, inwestycje oraz gie?da uwolni?y w krótkim czasie obrót surowcem. Buduje je równie? rynek pozagie?dowy, w ramach którego cz?sto oferowane s? produkty bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do potrzeb nabywców. Korzystaj?c ze zmian na rynku Grupa Boryszew S.A. znacz?co obni?y?a koszt pozyskania surowca. To wynik dobranej przez nasz zespó? specjalistów strategii zakupowej. Pragniemy dzieli? si? naszym do?wiadczeniem. Oferujemy mo?liwo?? zmiany dostawcy gazu na Boryszew Energy i osi?gni?cie oszcz?dno?ci z tego tytu?u. Proces zmiany dostawcy zostanie przeprowadzony w ca?o?ci przez nas. Gwarantujemy ci?g?o?? dostawy gazu, oraz pe?ne bezpieczeństwo zmiany dostawcy. Przygotowanie szczegó?owej oferty b?dzie mo?liwe po przes?aniu opisanych poni?ej danych: Miejsce dostawy lub nazwa operatora sieci dystrybucyjnej, grupa taryfowa; Zamówiona moc umowna; Zu?ycie gazu z jednego pe?nego roku, z wyszczególnieniem miesi?cy; Je?li to mo?liwe - zu?ycie dobowe z ostatniego roku; Prognoz? zapotrzebowania; Przewidywany okres dostaw (rok gazowy/kalendarzowy). Przekazanie tych danych pozwoli na dostosowanie oferty do Państwa potrzeb, oraz osi?gni?cie maksymalnych korzy?ci w zwi?zku ze zmian? dostawcy. Prosz? o przes?anie powy?szych danych na adres: k.koronowski@boryszew.com.pl Formu?a ceny sta?ej: Okre?lony czas dostaw; Sta?a cena kontraktu wyliczona w oparciu o wolumen i profil zu?ycia; Umowa dostosowana do indywidualnych potrzeb odbiorcy; Zapewnieniamy niezmienno?ci cen* Zalety: Pewno?? - mo?liwo?? przewidzenia rachunków za gaz w kolejnych okresach; Bezpieczeństwo - zabezpieczenie przed wahaniami cen na rynku energii; Spokój - gwarantowana niezmienno?? cen w ca?ym okresie obowi?zywania umowy; Elastyczno?? - okres dostaw i warunki umowy dostosowane do indywidualnych wymagań. * z zastrze?eniem zmian obowi?zuj?cych przepisów Formu?a ceny zmiennej: elastyczna formu?a cenowa umo?liwaj?ca wykorzystanie spadków ceny na rynku energii; rozwi?zanie korzystne w szczególno?ci dla du?ych przedsi?biorstw; zapisy umowy dostosowane do indywidualnych porzeb odbiorcy. Korzy?ci: Op?acalno?? - zakup gazu w najkorzystniejszych warunkach rynkowych; Do?wiadczenie i Wiedza - sta?e wsparcie naszych doradców. REFERENCJE Jan Wo?niak - Cz?onek Zarz?du, Dyrektor ds. Rozwoju Huta Aluminium Konin Antoni Józwowicz - Prezes Zarz?du Jan Ziaja - Cz?onek Zarz?du Ma?gorzata Iwanejko - Przewodnicz?ca Rady Nadzorczej Andrzej ?atka - Prezes Zarz?du Andrzej ?atka - Prezes Zarz?du Andrzej ?atka –Prezes Zarz?du Baterpol Jan Wo?niak - Prezes Zarz?du Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina Karina W?ciubiak - Hankó -Prezes Zarz?du Grupa Kapita?owa Alchemia Janusz Siemieniec - Prezes Zarz?du PUBLIKACJE 11-10-2015Polska bez Gazpromu My?l?c o strategii energetycznej państwa, nale?y zacz?? od za?o?enia doktrynalnego: czy chcemy dalszej wspó?pracy z Gazpromem? 04-08-2015Gazowy test Brukseli Odpowiedzi? Kremla na sankcje UE jest szanta? – zapowied? wzrostu cen energii dla Europy. Unia mo?e si? przed nim obroni?. 21-07-2015Nowe Prawo Gazowe powinno wspiera? wolny rynek Zmiany w prawie nie nad??aj? za dynamik? rozwoju rynku gazu. Polska zainwestowa?a miliardy z?otych w now? infrastruktur?, ale prawo ogranicza jej wykorzystanie – pisze by?y minister Skarbu Państwa. 21-04-2015Gazprom wreszcie si? doigra? Komisja Europejska kończy dekad? pob?a?liwo?ci wobec dyskryminuj?cej polityki gazowej Rosji – pisze by?y minister Skarbu Państwa. 09-04-2015Miko?aj Budzanowski: Bierzmy przyk?ad z Izraela Po?o?enie naszego kraju wymusza ofensyw? inwestycyjn? w obszarach nowych technologii, zbrojeń i energetyki – pisze by?y minister Skarbu Państwa. 11-02-2015Ulotne paliwo europejskiej polityki Najprostszym sposobem odpolitycznienia zakupów gazu by?oby uruchomienie europejskiej hurtowej gie?dy tego surowca – pisze Miko?aj Budzanowski, by?y minister skarbu. 04-11-2014Uchylmy gazow? kurtyn? Otwiera si? okno negocjacyjne cen gazu z Gazpromem. Trzeba do Rosji wys?a? jasny sygna?: Polska jest cz??ci? Zachodu, rynku wolnego i konkurencyjnego – pisze by?y minister skarbu. 21-10-2014Dekalog bezpieczeństwa Nale?y rozbudowa? po??czenie gazowe z Niemcami. A nast?pnie u?atwi? budow? magazynów w Polsce, by w?a?nie nad Wis?? stworzy? strategiczne rezerwy gazu dla Europy – pisze by?y minister skarbu. 21-05-2014Ratunek dla Starego Kontynentu Sytuacja na Ukrainie jest impulsem do dzia?ań na rzecz stopniowego zast?powania gazu z Rosji surowcem wydobywanym na terenie Unii Europejskiej – pisze by?y minister Skarbu Państwa. 20-05-2014Budzanowski: w cieniu wojny toczy si? spór mi?dzy KE a Gazpromem W cieniu wojny na Ukrainie toczy si? zaci?ty spór pomi?dzy Komisj? Europejsk? a Gazpromem – uwa?a by?y minister skarbu Miko?aj Budzanowski. Prowadzone post?powanie antymonopolowe przeciwko rosyjskiemu gigantowi ma wed?ug niego istotne znaczenie dla Polski. Ostatecznie mo?e bowiem doprowadzi? do zmian w polskim kontrakcie gazowym. 2 3 4 KONTAKT Boryszew Energy Boryszew S.A. Oddzia? Boryszew Energy Adres korespondencyjny: Boryszew S.A., ul. Jagiellońska 76, 03 - 301 Warszawa Email: biuro@boryszewenergy.pl Telefon: 22 658 63 61 Masz pytania? Napisz do nas ? 2016 Boryszew Energy Projektowanie stron Toruń Boryszew S.A., ul. Jagiellońska 76, 03 - 301 Warszawa, NIP 837-000-06-34, KRS 0000063824, Wysoko?? kapita?u zak?adowego 240.000.000,00 PLN, Wysoko?? kapita?u wp?aconego 240.000.000,00 PLN. Boryszew S.A. Oddzia? Boryszew Energy, ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

boryszewenergy.com Whois

Domain Name: boryszewenergy.com
Registry Domain ID: D14656024-COM
Registrar WHOIS Server: whois.eurodns.com
Registrar URL: http://www.eurodns.com
Updated Date: 2016-04-25T11:21:20Z
Creation Date: 2015-08-11T00:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-08-10T00:00:00Z
Registrar: Eurodns S.A.
Registrar IANA ID: 1052
Registrar Abuse Contact Email: legalservices[at]eurodns.com
Registrar Abuse Contact Phone: +352.27220150
Domain Status: clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Karpinski Andrzej
Registrant Organization: Boryszew S.A.
Registrant Street: Jagiellonska 76
Registrant City: Warszawa
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 03-301
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +48.695107002
Registrant Fax:
Registrant Email: a.karpinski@boryszew.com.pl
Registry Admin ID:
Admin Name: Karpinski Andrzej
Admin Organization: Boryszew S.A.
Admin Street: Jagiellonska 76
Admin City: Warszawa
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 03-301
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.695107002
Admin Fax:
Admin Email: a.karpinski@boryszew.com.pl
Registry Tech ID:
Tech Name: Karpinski Andrzej
Tech Organization: Boryszew S.A.
Tech Street: Jagiellonska 76
Tech City: Warszawa
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 03-301
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.695107002
Tech Fax:
Tech Email: a.karpinski@boryszew.com.pl
Name Server: ns1.eurodns.com
Name Server: ns2.eurodns.com
Name Server: ns3.eurodns.com
Name Server: ns4.eurodns.com
DNSSEC: unsigned
ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-05-22T00:08:35Z <<<
Please email the listed admin email address if you wish to raise a legal issue.
Whois History: 5 records have been archived since 2015-08-11
http://www.domaintools.com/research/whois-history/?page=results&Affiliate_ID=1001861&q=boryszewenergy.com
The Data in EuroDNS WHOIS database is provided for information purposes only.
The fact that EuroDNS display such information does not provide any guarantee
expressed or implied on the purpose for which the database may be used, its
accuracy or usefulness. By submitting a WHOIS query, you agree that you will
use this Data only for lawful purposes and that, under no circumstances will
you use this Data to:
(1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via e-mail (spam); or
(2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to EuroDNS
(or its systems). EuroDNS reserves the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by the above policy.
For more information on Whois status codes, please visit: https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-e